I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.arstools.pl jest prowadzony przez firmę:

  HORTUS Adam Bubik
  ul. Myśliwska 25
  44-100 Gliwice
  NIP: 631-101-50-18
  Regon: 272421914
 2. Dane kontaktowe sklepu: 

  HORTUS Adam Bubik
  ul. Myśliwska 25
  44-100 Gliwice
  e-mail: sklep@arstools.pl
 3. Zakupy w sklepie internetowym www.arstools.pl oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.arstools.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 5. Sklep prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczpospolitej Polski i nie zapewnia możliwości wysyłki zamówień poza terytorium kraju.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.arstools.pl a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wówczas wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy sprzedaży przed dokonaniem ww. zmian.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014 r

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać przez 24 godziny na dobę w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w dni powszednie będą realizowane w ciągu 24h, od momentu wpłynięcia płatności na konto sprzedawcy (lub od momentu wpłynięcia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem). Zamówienia złożone w dni wolne będą realizowane w pierwszy przypadający dzień roboczy.
  W praktyce oznacza to, że zamówienia złożone i zapłacone do godziny 15.00 w dni robocze będą realizowane tego samego dnia, a dostarczenie będzie miało miejsce już następnego dnia roboczego.
  W przypadku wystąpienia wyjątkowych sytuacji niezależnych od sprzedającego(takich jak: awaria systemu sprzedażowego, inwentaryzacja magazynów) Zamawiający zostanie poinformowany o innym terminie realizacji zamówienia na stronie koszyka sklepu internetowego.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z arstools.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w arstools.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na arstools.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Hortus Adam Bubik dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Hortus Adam Bubik jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w arstools.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska oraz danych adresowych wraz z numerem telefonu. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a arstools.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez arstools.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownicy niezarejestrowani dodatkowo będą poproszeni o uzupełnienie danych osobowych, które będą potrzebne do realizacji zamówienia.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych umożliwiających realizację zamówienia oraz dokonanie płatności.
 6. Po przyjęciu zamówienia i zaksięgowaniu płatności, sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną wysyłając stosowną informacje na adres wskazany przez Klienta i przekaże do realizacji.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień niezgodnych z regulaminem lub warunkami aktualnie obowiązujących promocji.
 9. Zamówione produkty dostarczane są przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w zamówieniu oraz na stronie koszyka.
 10. Czas dostawy składa się z czasu od momentu potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu do momentu dostarczenia przesyłki do klienta. Czas ten składa się z: 
  - czasu realizacji (kompletacji) zamówienia, a więc czasu od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę do momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej. Czas ten nie może przekroczyć 24h.
  - czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera – średni czas dostarczenia to następny dzień roboczy po odebraniu przesyłki od Sprzedawcy.
 11. Na koszt dostawy składa się łączna cena zamawianych przez Kupującego towarów oraz wybrana forma płatności. Ostateczny koszt dostawy podawany jest w ostatnim etapie składania zamówienia on-line przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 12. Koszty dostawy dla zamówień poniżej 199 zł brutto dla klientów detalicznych oraz poniżej 1000 zł netto dla klientów hurtowych wynoszą:
  - 19 zł brutto dla płatności przelewem,
  - 25 zł brutto dla płatności za pobraniem.
  Zamówienia o wartości powyżej 199 zł brutto dla klientów detalicznych oraz 1000 zł netto dla klientów hurtowych dostarczane są bezpłatnie na terenie całego kraju.
 13. Dowód zakupu (faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.
 14. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  - Przelewem na rachunek bankowy,
  - Płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki, czyli za tzw. pobraniem.
  - Korzystając z systemu szybkich płatności internetowych Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
 15. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

III. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 1. Hortus Adam Bubik odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Hortus Adam Bubik odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu zakupu towaru.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłosić telefonicznie dzwoniąc na numer (32) 411 07 66 lub w formie elektronicznej np. wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres e-mail: sklep@arstools.pl lub w formie pisemnej na adres Hortus Adam Bubik ul. Myśliwska 25 Gliwice 44-100.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Hortus Adam Bubik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Hortus Adam Bubik albo Hortus Adam Bubik nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Warunkiem koniecznym, aby Hortus Adam Bubik rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru na adres: Hortus Adam Bubik ul. Myśliwska 25 Gliwice 44-100 wraz z jednoznacznym dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym zawierającym m.in. opis reklamacji i wskazanie roszczenia.
 5. Hortus Adam Bubik rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Hortus Adam Bubik nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Hortus Adam Bubik. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu "zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 6. Sprzedawca nie będzie uwzględniał zgłoszeń reklamacyjnych wynikających z nieprawidłowego użytkowania towaru oraz towarów noszących ślady uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego lub wskazujących na próby naprawy uszkodzonego produktu we własnym zakresie.

IV. Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Zwracane produkty należy odesłać maksymalnie do 16 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy, postępując zgodnie z krokami przedstawionymi w dalszej części regulaminu.
 3. Produkty podlegające zwrotowi muszą być kompletne oraz nie mogą nosić śladów użytkowania ani uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Hortus Adam Bubik, ul. Myśliwska 25 44-100 Gliwice, Tel. (32) 411 07 66; sklep@arstools.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 7. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@arstools.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwracany towar, w stanie kompletnym i bez śladów użytkowania. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Koszty związane z dostarczeniem do nas zwracanego towaru ponosi zawsze Konsument i nie są one przez nas zwracane.
 11. Odstąpienie od umowy w przypadku skorzystania z promocji "darmowa dostawa", oznacza rezygnację z uczestnictwa w promocji. W związku z tym konsumentowi, który odstąpił od umowy sprzedaży, zostaną zwrócone wszystkie pieniądze otrzymane w związku z realizacją zamówienia pomniejszone o należne koszty dostawy.
 12. Powyższa możliwość odstąpienia od umowy dotyczy tylko Konsumentów (osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową), nie dotyczy natomiast firm.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy regulamin i świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dodatkowo Klient może zgodzić się na otrzymywanie informacji handlowych wykorzystywanych w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wszelkich zmian można dokonać na podstronie "Moje konto" w zakładce "Moje informacje osobiste", lub poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej sklep@arstools.pl.